முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Sunday, May 24, 2009

செயலவைக்கூட்டம் 1/2009 ஒளிப்படங்கள்

நமது சங்கத்தின் இவ்வாண்டின் முதலாவது செயலவைக்கூட்டம் அண்மையில் ஜோகூர் பாருவில் நடைபெற்றது. அதன் ஒளிப்படங்கள் இதோ!

No comments:

Post a Comment