முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Tuesday, August 25, 2009

தொல்காப்பிய வகுப்பு 2 (09.08.2009)

தொடர்ந்து தொல்காப்பிய வகுப்பு 2 கடந்த 09.08.2009 ( ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்றது. அதன் ஒளிப்படங்கள் இங்கே.

No comments:

Post a Comment