முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Thursday, September 10, 2009

செயற்குழுக் கூட்டம் 2
வணக்கம். நமது கழகத்தின் 2 ஆம் செயற்குழுக்கூட்டம் கடந்த 06.09.2009 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்கூடாய், தாமான் நேசா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
அதன் ஒளிப்படங்கள் இவை.

No comments:

Post a Comment