முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Sunday, August 26, 2012

ஜொகூர் மாநிலப் பி.எம்.ஆர். முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாட்கள் - தமிழ்மொழி

  ஜொகூர் மாநிலப் பி.எம்.ஆர். முன்னோட்டத்  தேர்வுத்தாட்கள் - தமிழ்மொழி

KERTAS SOALAN  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL 2010-2012

ஆண்டு   2010

தாள் 1
http://www.ziddu.com/download/20138207/JULANG_PMR2010_BTAMIL_KERTAS1.doc.html

தாள் 2
http://www.ziddu.com/download/20138209/JULANG_PMR2010_BTAMIL_KERTAS2.doc.html

விடைகள்
http://www.ziddu.com/download/20138212/JULANGPMRBTAMIL2010_SKEMA.doc.html

ஆண்டு   2011

தாள் 1
http://www.ziddu.com/download/20138150/PTT2011_T3_BT_K1_JOHOR.doc.html

தாள் 2
http://www.ziddu.com/download/20138146/PTT2011_T3_BT_K2_JOHOR.doc.html

விடைகள்
http://www.ziddu.com/download/20138169/PTT2011_BT_T3_K2_SKEMA_JOHOR.doc.html


ஆண்டு  2012

தாள் 1
http://www.ziddu.com/download/20138185/BTK1_JULANG_PMR_2012.pdf.html

தாள் 2
http://www.ziddu.com/download/20138188/BTK2_JULANG_PMR_2012.pdf.html


விடைகள் -தாள் 1
http://www.ziddu.com/download/20138190/SKEMA_BTK1_JULANG_PMR_2012.pdf.html

விடைகள் - தாள் 2
http://www.ziddu.com/download/20138191/SKEMA_BTK2_JULANG_PMR_2012.pdf.html

ஆசிரியப் பெருமக்களும் மாணவச் செல்வங்களும் இக்கேள்வித்தாட்களைப் பிறருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
நன்றி.

No comments:

Post a Comment