முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, September 22, 2012


 வணக்கம்.
கெடா மாநிலத்தின் எஸ்.பி.எம். இலக்கியம் கேள்வித்தாள்
(விடைகளுடன்)


http://www.ziddu.com/download/20411442/KERTASPERCUBAANKESUSASTERAANTAMILSPM92172012.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411441/PEMARKAHANKERTASPERCUBAANKESUSASTERAANTAMILSPM2012.pdf.html

நன்றி.

1 comment: