முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, September 22, 2012

வணக்கம்.
எஸ்.பி.எம். முன்னோட்டத்தேர்வுத்தாட்கள் 2012

சிலாங்கூர்
http://www.ziddu.com/download/20411534/SPMPERC_2012_SELANGOR_BT_K1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411532/SPMPERC_2012_SELANGOR_BT_K2.pdf.html


கூட்டரசுப்பிரதேசம்

http://www.ziddu.com/download/20411531/SPMPERC_2012_WP_BT_K1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411535/SPMPERC_2012_WP_BT_K2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411533/SPMPERC_2012_WP_BT_SKEMA.pdf.html

நன்றி.

No comments:

Post a Comment