முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, September 22, 2012

வணக்கம்.
இலட்சியப்பயணம் நாவலின் கதைச்சுருக்கம் மற்றும் பயிற்சிகள்

(இலக்கியம் படிவம்   4   2012)

http://www.ziddu.com/download/20411465/ILATCIYAPPAYANAM_SURUKKAM_EDITED_NTHAMILVANAN.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411466/ILATCIYAPPAYANAM_SURUKKAM.doc.html

தமிழாசிரியர் திரு. சிதம்பரநாதனார் (ஷா அலாம்) அவர்களுக்கு நன்றி.

No comments:

Post a Comment