முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Sunday, September 23, 2012

வாக்கியம்அமைத்தல்


வணக்கம். பி.எம்.ஆர். தமிழ்மொழி தாள் 2 பிரிவு அ - வாக்கியம்அமைத்தல்
 
வணக்கம், வாழ்க!
தமிழ்மொழி (பி.எம்.ஆர்)
வாக்கியம் அமைத்தல் / தாள் 2, பிரிவு அ சொற்பட்டியல்
இங்கே சொடுக்கவும். 

No comments:

Post a Comment