முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, September 22, 2012

வணக்கம்.
எஸ்.பி.எம். முன்னோட்டத்தேர்வுத்தாட்கள் 2012

சிலாங்கூர்
http://www.ziddu.com/download/20411534/SPMPERC_2012_SELANGOR_BT_K1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411532/SPMPERC_2012_SELANGOR_BT_K2.pdf.html


கூட்டரசுப்பிரதேசம்

http://www.ziddu.com/download/20411531/SPMPERC_2012_WP_BT_K1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411535/SPMPERC_2012_WP_BT_K2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411533/SPMPERC_2012_WP_BT_SKEMA.pdf.html

நன்றி.

வணக்கம்.
இலட்சியப்பயணம் நாவலின் கதைச்சுருக்கம் மற்றும் பயிற்சிகள்

(இலக்கியம் படிவம்   4   2012)

http://www.ziddu.com/download/20411465/ILATCIYAPPAYANAM_SURUKKAM_EDITED_NTHAMILVANAN.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411466/ILATCIYAPPAYANAM_SURUKKAM.doc.html

தமிழாசிரியர் திரு. சிதம்பரநாதனார் (ஷா அலாம்) அவர்களுக்கு நன்றி.

 வணக்கம்.
கெடா மாநிலத்தின் எஸ்.பி.எம். இலக்கியம் கேள்வித்தாள்
(விடைகளுடன்)


http://www.ziddu.com/download/20411442/KERTASPERCUBAANKESUSASTERAANTAMILSPM92172012.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20411441/PEMARKAHANKERTASPERCUBAANKESUSASTERAANTAMILSPM2012.pdf.html

நன்றி.
சுகி சிவம் அவர்களின் உன்னையறிந்தால் உரை
mp3 வடிவில். இங்கே சொடுக்கவும்.

http://www.ziddu.com/download/20381801/sugisivam_unnaiarinthaal.mp3.html

நன்றி.

Tuesday, September 18, 2012

வணக்கம்.
ஜொகூர் மாநிலப் பி.எம்.ஆர். முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்பைப் பெற
இங்கே சொடுக்கவும்.


http://www.ziddu.com/download/20128580/KOLEKSI_KERTAS_SOALAN_PMR_PERC_JOHOR_2005_2012.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20381713/KOLEKSIKERTASSOALANPMRPERCJOHOR2005-2012.pdf.html

 ஏதேனும் ஒரு தொடர்பினைச் சொடுக்கினால் போதுமானது.

நன்றி.